Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website van Medussa NV, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 199 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0435 644 420, tel. +32 15 240606, e-mail: info@medussa.be , website: www.medussa.be en afgeleiden. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Toegang tot de website

De toegang tot de informatie op de website is gratis. De raadpleging of het gebruik van de website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien de bezoeker verdergaat met het raadplegen van de website, betekent dit dat de bezoeker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Wij kunnen deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

3. Informatie op de website

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Medussa nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het gaat hier om (oude) doorleefde materialen en/of partijen die aangeboden worden in de staat zoals ze zich bevinden. Ons advies is, controleer tijdens uw bezoek aan Medussa nv uw aankopen zorgvuldig op zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt. 

Wij beheren de website en passen ze voortdurend aan teneinde aan bezoekers de meest recente informatie te verschaffen. Wij beogen bezoekers zo goed mogelijk via de website te informeren.

Indien onjuiste informatie op de website zou worden gepubliceerd, zullen wij alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd.

Door het louter raadplegen van de website worden wij tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van ons nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen, etc.

De informatie die op de website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

 

 

4. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de website dient voorafgaandelijk aan ons te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend.

De website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan ons, hetzij totaal onafhankelijk zijn van ons. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacy beleid van een website waarnaar een hyperlink op de website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnership of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Wij controleren de inhoud van andere websites niet.

Zodra wij met zekerheid kennis hebben van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van ons overeenstemt, zullen wij de hyperlink naar deze website verwijderen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van de hyperlink naar de desbetreffende website.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van ons en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons. Bezoekers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van ons en/of van derden (welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ons)integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ons.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag de bezoeker, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons, informatie van deze website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. Wij machtigen de bezoeker eveneens om de gegevens van de website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

Wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te treffen die wij doeltreffend achten teneinde de aantasting van onze intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

6. Aansprakelijkheid

Door de website te bezoeken, doet de bezoeker afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op ons betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de website ter beschikking worden gesteld.

Door de website te bezoeken, aanvaardt de bezoeker om alle risico's verbonden aan het gebruik van de website op zich te nemen. Zo draagt de bezoeker zelf het risico op schade aan zijn computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij wijzen tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de website.

7. Veiligheid van de website

Teneinde de veiligheid van de website te waarborgen, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de website zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

8. Toepasselijk recht

Vermits de bezoeker door zijn bezoek aan de website onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de bezoeker ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen valt.

9. Tips voor een bezoek aan Medussa nv

Kom op tijd, daar vele mensen er geen erg in hebben dat je hier minimaal 2 uur nodig heb om alles te bezichtigen. U kan zowel materialen binnen als buiten bezichtigen..

Kinderen zijn uiteraard ook welkom, maar enkel aan de hand van en onder strikte supervisie van de ouders. 

Het betreden gebeurt op eigen risico. Gelieve de materialen niet aan te raken.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aangericht door bezoekers of gebeurlijke ongevallen.

Voor uw en onze veiligheid is er cameratoezicht.